Phone : 06435-220568
Mobile : (+91)-9431158447
E-mail : janlok_pkr@yahoo.com

Our Board Member

S.No. Name Position
1. Saroj Kumar Jha  Secretary
2. Rahul Kumar Pramanik Treasurer
3. Kamala Ganguly Board Member
4. Santosh Upadhyay Board Member
5.  Ajit Kumar Thakur Board Member
6. Doli Thakur  Board Member
7. Shankar Prasad Yadav President